Tượng Phật bê tông

Buddharūpa là thuật ngữ tiếng Phạn và tiếng Pali được sử dụng trong Phật giáo để chỉ các bức tượng hoặc mô hình của những chúng sinh đã đạt được Phật quả, bao gồm cả Đức Phật lịch sử, Phật Gautama.

Bất cứ ai thêu thùa tượng Phật hoặc tô đắp tạc tượng, khiến mọi người chiêm ngưỡng lễ bái, thì đều được phước báo vô lượng vô biên.

Người tạo nên tượng Phật hoặc người góp tịnh tài hỷ cúng vào công việc tạo tượng này, thì cả hai đều được phước đức rất lớn lao. Vì người Phật tử góp phần vào việc duy trì Tam Bảo để làm lợi lạc cho nhân sinh. Nhờ đó, mà Phật pháp mãi được lưu truyền rộng rãi và cũng nhờ đó mà mọi người mới nghĩ nhớ đến ân đức cao sâu rộng rãi bao la của đức Phật. Có tưởng niệm như thế, người Phật tử mới thiết tha nỗ lực hành trì và quyết lòng noi theo tấm gương hạnh nguyện từ bi vị tha cao cả của đức Phật mà gắng công tu hành để chóng được giác ngộ giải thoát.

Tượng Phật bằng bê tông là các loại tượng phật bằng chất liệu bê tông. Chất liệu bê tông cho chất lượng tốt, bền nhất khi tượng ở ngoài trời và các tượng có kích thước lớn.

Các loại tượng phật bê tông phổ biến là:

  • Tượng quan thế âm Bồ Tát
  • Tượng Phật Di lặc
  • Tượng Phật thích ca
  • Tượng Phật chí tôn
  • Tượng các A La Hán
  • Tượng các vị sư tu hành đắc đạo.

Bê tông Hoàng Minh tư vấn, thiết kế và thi công các loại tượng Phật bằng bê tông.

Hiển thị tất cả 21 kết quả